OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), právní vztahy mezi stranami smlouvy o dílo (dále jen smlouva), přičemž na straně zhotovitele vystupuje Petr Novák, IČ: 04789679, se sídlem Synkova 2101/20, 628 00 Brno, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen jako zhotovitel), a na straně objednatele vystupuje spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku (dále jen jako objednatel).

 2. Zhotovitel poskytuje mimo jiné fotografické služby, předmětem smlouvy o dílo je tedy zpravidla pořízení fotografií nebo videí a jejich následná úprava (dále jen „služby“).

 3. Nezbytným předpokladem platně uzavřené smlouvy je potvrzení objednatele, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

II. Smlouva o dílo a její uzavření

 1. Smlouva o dílo se uzavírá v listinné podobě, a to na základě poptávky objednatele.

 2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a nebezpečí v rozsahu, kvalitě a termínu specifikovaném ve smlouvě.

 3. Smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy je pro obě smluvní strany závazný a není možné jej měnit jednostranně, ledaže to určí zákon nebo obsah smlouvy.

 4. Vlastnické práva k předmětu díla přechází na objednatele až úplným uhrazením ceny za dílo. Nebezpečí škody přechází na objednatele předáním díla.

III. Licence k dílu

 1. Nedohodnu-li se strany ve smlouvě jinak, je výsledné dílo je určeno pro osobní účely objednatele včetně jeho osobní prezentace v elektronické i tištěné formě. Pro tyto způsoby užití díla uděluje zhotovitel tímto objednateli nevýhradní množstevně ani územně neomezené oprávnění k užití díla (licenci).
  Objednatel zejména není oprávněn do díla jakýmkoliv způsobem zasahovat s výjimkou jeho zařazení do díla souborného, nebo jej využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

 2. Objednatel je oprávněn dílo užít od okamžiku jeho převzetí. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen tuto licenci využít.

 3. Objednatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela ani zčásti třetí osobě (podlicence), bez písemného souhlasu zhotovitele.

 4. Práva a povinnosti účastníků smlouvy ve vztahu k dílu vytvořenému na základě této smlouvy zůstávají zachována i po případném ukončení ostatních smluvních vztahů mezi účastníky smlouvy.

 5. Rozšíření licenčního oprávnění objednatele je možné pouze za úplatu a na základě písemné dohody stran.

 6. Objednatel není oprávněn užít dílo k jakémukoli jinému účelu ani žádným jiným způsobem, než stanoví tyto obchodní podmínky nebo smlouva.

 7. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Úhrada smluvní pokuty nekonzumuje nárok zhotovitele na náhradu škody, případně jakékoli jiné nároky plynoucí zhotoviteli z této smlouvy nebo právních předpisů.

 8. Objednatel odpovídá za škodu a bezdůvodné obohacení vzešlé z užití díla nad rámec licence poskytnuté dle této smlouvy.

IV. Odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou, těmito obchodními podmínkami, případně vlastnosti obvyklé.

 2. Provedení díla zhotovitelem ve stylu a způsobu jeho uměleckého vyjádření nemůže být pokládáno za vadu díla.

 3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny objednatele za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů trval.

 4. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla mající původ v neposkytnutí součinnost ze strany objednatele nebo nesplněním jeho smluvních povinností, ať už se jedná o součinnost při konání svatby neposkytnutí harmonogramu ve smluvené lhůtě apod.

 5. Objednatel je povinen uplatnit vady díla postupem upraveným ve smlouvě o dílo. Skryté vady, jež mělo dílo v době předání objednateli, může objednatel uplatnit písemně do 15 dnů poté, kdy je zjistil nebo zjistit mohl při vynaložení náležité péče. Práva objednatele z titulu skrytých vad zanikají, nebyla-li řádně uplatněna ve lhůtě dle tohoto bodu, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla.

 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, je-li to možné, anebo na přiměřenou slevu z ceny za dílo.

 7. Má-li dílo vady, které jsou podstatným porušením smlouvy, může objednatel:

  1. požadovat odstranění vady dodáním náhradního díla bez vady, je-li to možné,

  2. požadovat opravu díla, je-li to možné,

  3. žádat přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

  4. odstoupit od smlouvy.

V. Platební podmínky

 1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu za dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen objednateli vystavit fakturu. Splatnost faktury je 7 dní.

 2. Cenu za dílo je možné uhradit v hotovosti nebo převodem na bankovní účet zhotovitele.

 3. Zhotovitel není plátcem DPH. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Stane-li se zhotovitel plátcem DPH, bude DPH účtováno dle platných právních předpisů.

VI. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji objednatele jako jejich správce v souladu s příslušným právními předpisy. Osobní údaje objednatele budou zpracovány za účelem poskytnutí služby, a to na základě nezbytnosti takového zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel. Zhotovitel smlouvu dále archivuje po dobu 10 let na základě svých oprávněných zájmů na ochraně jeho právních nároků.

 2. Jestliže se tak smluvní strany dohodly, je zhotovitel oprávněn používat fotografie a videa jež jsou předmětem díla za účelem vlastní prezentace. Pokud přitom bude docházet ke zpracování jakýchkoliv osobních údajů, bude se tak dít na základě oprávněných zájmů zhotovitele, které spočívají právě v potřebě sebeprezentace.
  Proti takovému zpracování osobních údajů může objednatel kdykoliv podat námitku.

 3. Objednatel se zavazuje zajistit informování všech účastníků svatby o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem na základě jeho výše uvedených oprávněných zájmů, a to přinejmenším v rozsahu dle článku 13 odst. 1 GDPR.

 4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty osobních údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekty údajů mohou dále kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 5. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že použije dílo zachycující podobu subjektů údajů odlišných od objednatele pro jakékoliv jiné účely než výlučně osobní, může se stát sám správcem osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Pro tyto případy je objednatel povinen informovat o svých úmyslech předem zhotovitele a v případě naplnění zákonných podmínek s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 odst. 3 nařízení GDPR. Výše uvedené nemá vliv na jakékoliv licenční ujednání.

 6. Objednatel je dále povinen zajistit svolení osob účastnících se svatby k zachycení jejich podoby a v případě, že se tak strany dohodly i k jejímu následnému rozšiřování. Objednatel je povinen prokazatelným způsobem upozornit zhotovitele, pokud některé osoby k zachycení nebo šíření jejich podoby nesvolí.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě porušení podstatných povinností ze strany zhotovitele stanovených mu smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami je objednatel povinen zhotovitele na toto porušení písemně upozornit a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k plnění v délce 14 dnů od doručení této výzvy. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 2. V případě porušení smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli dodatečnou lhůtu k plnění v délce 14 dnů od doručení této výzvy. Po marném uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 3. V případě odstoupení nejsou strany povinny si vrátit plnění navzájem poskytnutá.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na stránkách zhotovitele v okamžiku uzavření smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

 2. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi znění smlouvy a těmito obchodními podmínkami mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.

 3. V otázkách neupravených smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem řídí českým právním řádem, s výjimkou norem mezinárodního práva soukromého.

 4. Případné spory vyplývající ze smlouvy je objednatel oprávněn řešit prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Toto řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u zhotovitele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení sporu je možné po uplatněné reklamaci zahájit do 1 roku. Veškeré bližší údaje o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou na jejích internetových stránkách (www.coi.cz). Spotřebitel rovněž může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na těchto internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 5. Pokud objednatel nevyužije možnosti mimosoudního řešení sporu uvedeného v bodu 9.4., budou spory vyplývající ze smlouvy, nedojde-li k dohodě smluvních stran, rozhodovány před věcně, místně a funkčně příslušnými soudy České republiky.

 6. V případě, že by se některé ustanovení smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek stalo neplatným či neúčinným, platnost i účinnost ostatních ustanovení smlouvy a/nebo obchodních podmínek zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení smlouvy a/nebo obchodních podmínek ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.

 7. Tyto obchodní podmínky si zhotovitel vyhrazuje bez předchozího upozornění změnit. Objednateli se tedy doporučuje jejich archivace.

 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 20. března 2019.